Política de privacidade


RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS

 • Identidad del Responsable: PAIO VIEJO VIÑAS

 • Nombre comercial: CENTRO ODONTOLÓXICO DR. PAIO

 • N.S.R.: C-15-004607

 • Dirección: Rúa Canónigo Cándido Varela 6, baixo dereita, 15142 Arteixo, A Coruña.

 • Contacto DPD: info@centroodontoloxicodrpaio.com


Esta política de privacidade establece a forma na que van xestionarse os datos persoais nesta web. É imprescindibel que a leas e aceptes antes de seguir navegando.


A empresa titular de centroodontoloxicodrpaio.com é Colmillo Blanco Galiza, S. L. (en adelante A EMPRESA). Entre os valores cos que nos identificamos está a transparencia, por iso desexamos que coñezas desde o inicio, que a privacidade dos teus datos é moi importante para nós. Nesta declaración de privacidade explicase que datos persoais recopilamos dos nosos usuarios e como os empregamos. Convidamoste ler detidamente estos termos antes de facilitar os teus datos persoais nesta web.ADVERTENCIA MENOR DE IDADE


Os maiores de catorce anos poderán rexistrarse en centroodontoloxicodrpaio.com  como usuarios sen o previo consentemento dos seus pais ou titores.

No caso dos menores de catorce años requierese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso se recabarán do menor de idade datos relativos a situación profesional, económica ou a intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento de éstos.

Se es menor de catorce anos e accediches a este sitio web sen avisar oes teus pais non debes rexistrarte como usuario.

Nesta web respectanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Esforzamonos en crear un espazo seguro e confiabel e por iso queremos compartir os nosos principios respecto a tua privacidade:

 • Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarte os servizos que nos requiras.

 • Nunca compartimos información persoal dos nosos usuarios con ninguén, excepto para cumplir coa lei ou no caso que contemos coa túa autorización expresa.

 • Nunca utilizaremos os teus datos persoais cunha finalidade diferente a expresada nesta política de privacidade.


É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que recomendamos os usuarios que a visiten periódicamente. Será aplicabel no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de cualqueira dos seus formularios de contacto onde se recaben datos de carácter persoal.

A EMPRESA axeitou esta web as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016 relativo a protección das persoas físicas (RGPD), da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

O usuario poderá en cualqueirar momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación reconocidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destos dereitos pode realizalo o propio usuario a través dun email a: info@centroodontoloxicodrpaio.com ou na dirección: Rúa Canónigo Cándido Varela 6, baixo dereita, 15142 Arteixo, A Coruña.

O usuario manifesta que todos os datos facilitados por él son certos e correctos, e comprometese a mantelos actualizados, comunicando os cambios A EMPRESA.

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíe a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de “Usuarios web”.

Para o tratamento de datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguranza establecidas na lexislación vixente.


PRINCIPIOS QUE APLICAREMOS A TÚA INFORMACIÓN PERSOALNo tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os siguientes principios que se axustan as esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: Sempre imos requerir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos previamente con absoluta transparencia.

 • Principio de minimización de datos: So imos solicitar datos estrictamente necesarios en relación cos fins para os que os requerimos. Os mínimos posibeis.

 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos manteranse durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función a finalidade, informaremosche do prazo de conservación correspondente, no caso de suscripcións, periódicamente revisaremos as nosas listaxes e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerabel.

 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal forma que se garanta unha seguridade axeitada dos datos persoais e se garantice confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso no autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.


CÓMO OBTEMOS OS TEUS DATOS?


Os datos persoais que tratamos na EMPRESA proceden de:

 • Formulario de contacto

 • Formulario de subscripción

 • Comentarios no blogue

 • Formulario de solicitude de servizos

 • Formulario de alta como afiliado

 • Formulario de venda


CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITAS OS TEUS DATOS?


O interesado pode exercer os siguientes dereitos:

Dereito a solicitar o acceso os seus datos persoais.

Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.

Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.

Dereito a oporse o tratamento.

Dereito a portabilidade dos datos.

Dereito a retirar o consentimento prestado.


Cualqueira persona ten dereito a obter confirmación sobre se na Entidade estamos tratando datos persoais que lles atinxan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a sua supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamiento dos seus datos, en cuxo caso únicamente conservaremolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán oporse o tratamiento dos seus datos. Neste caso, a entidade, deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibeis reclamacións.

Se otorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calqueira momento, sen que iso afecte s licitude do tratamiento basado no consentimento previo a súa retirada.

Podes exercer os teus dereitos a través dos medios de contacto indicados nesta política, enviando un email a: info@centroodontoloxicodrpaio.com ou ben dirixir un escrito a Rúa Canónigo Cándido Varela 6, baixo dereita, 15142 Arteixo, A Coruña., así como obter máis información sobre os teus dereitos e acceder a modelos para o seu exercicio na siguinte dirección web:


http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos


Así mesmo, informamosche do teu dereito a presentar unha reclamación ante la Axencia Española de Protección de Datos se a petición de exercicio dalgún dereito non fose satisfeita correctamente ou se por calqueira outro motivo consideras que os teus datos persoais non están sendo tratados correctamente. Para iso, poderás dirixirte a seguinte dirección web


https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia


En cumprimento do prevido no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, se vostede non desexa receber máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa na seguinte dirección de correo electrónico da entidade, indicando no asunto "Non enviar correos".


CON QUÉ FINALIDADE TRATAMOS OS TEUS DATOS PERSOAIS?NA EMPRESA, trataremos os teus datos persoais recabados a través do Sitio Web: centroodontoloxicodrpaio.com, coas seguintes finalidades:

1. En caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través da EMPRESA, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servicio.

2. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos na EMPRESA.

3. Remitir boletins (newsletters), así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade da EMPRESA e do sector.


Lembramosche que podes oporte o envío de comunicacións comerciais por cualqueira vía e en cualqueira momento, remitindo un correo electrónico a la dirección indicada anteriormente. Os campos de ditos rexistros son de cumplimentación obrigatoria, sendo imposibel realizar as finalidades expresadas se non se aportan esos datos.

Cando un usuario se conecta con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo o titular, suscribirse ou realizar algunha contratación, está facilitando información de carácter persoal da que é responsabel A EMPRESA. Esa información pode incluir datos de carácter persoal como poden ser a tua dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. O facilitar esta información, o usuario da o seu consentimento para que a súa información sexa recopilada, utilizada, xestionada e almacenada por centroodontoloxicodrpaio.com so como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidad.

Na EMPRESA existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato a información que nos facilitan as personas interesadas co siguiente fin por cada sistema de captura (formularios):


 • Formulario de contacto: Solicitamos os datos persoais para responder os requerimentos dos usuarios. Por exemplo, podemos utilizar esos datos para responder a túa solicitude e dar resposta as las dubidas, queixas, comentarios ou inquedanzas que podas ter relativas a información incluida na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes os textos legais incluidos na web, así como calquixer outras consultas que podas ter e que non estén suxeitas as condicións de contratación. Informamosche que os datos que nos facilitas estarán ubicados nos servidores de Galicia Digital dentro da UE.

 • Formulario de suscripción a contidos: Neste caso, solicitamos os datos persoais para xestionar a listaxe de suscripcións, enviar boletíns, promocións e ofertas especiais, facilitados polo usuario o realizar a suscripción. Dentro da web existen varios formularios para activar a suscripción. Os boletines electrónicos ou newsletter están xestionados por Mailchimp. Informamosche que os datos que nos facilitas estarán ubicados nos servidores de Galicia Digital dentro da UE.

 • Formulario de alta para comentarios do blogue: Para comentar as publicacións do blogue  requerese que o usuario se dé de alta a través deste formulario. Unha vez dado de alta, o usuario poderá realizar tantos comentarios como desexe e dar resposta sobre os anteriores. Informoche que los datos que nos facilitas estarán ubicados en los servidores de Galicia Digital dentro da UE.

 • Formulario de solicitude de servizos: Solicitamos os datos persoais para solicitar algún dos servizos que pon a disposición dos seus usuarios. A información recabada permitirá solicitar o servizo correspondente para unha posibel tramitación do mesmo offline. As solicitudes serán respondidas por correo electrónico. A web non permite xestionar pagos directamente. Informoche que os datos que nos facilitas estarán ubicados nos servidores de Galicia Digital dentro da UE.

 • Formulario de alta como afiliado: Para darte de alta no noso propio programa de afiliación da EMPRESA. Para iso, requierese que o usuario se dé de alta a través deste formulario. O usuario dispón dun formulario de alta suxeito as condicións de contratación especificadas nas nosas condicións de contratación particulares do programa de afiliación. Onde referirá os produtos e/ou servizos recollidos no mesmo, requerindo datos fiscais e de contacto. Informoche que os datos que nos facilitas estarán ubicados nos servidores de Galicia Digital dentro da UE.

 • Formulario de venta: O usuario dispón de diferentes formularios de compra suxeitos as condicións de contratación especificadas para cada produto ou servizo onde se lle requerirán datos de contacto e de pago. Os datos de pago serán recabados e xestionados pola pasarela de pagos utilizados pola web.

Existen otras finalidades polas que tratamos os teus datos persoais:


 • Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicabel. Isto pode incluir o desenrolo de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrerta esta web.

 • Tamén se recollen outros datos non identificativos que obtemos mediante algunhas cookies que se descargan no ordenador do usuario cando navega nesta web que detallamos na política de cookies.

 • Para xestionar as redes sociales. A EMPRESA pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que se leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de centroodontoloxicodrpaio.com  rexeranse por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan a rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario. Tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos da EMPRESA. Así como para calqueira outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de xeito individual.

De acordo o establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de Decembro, COLMILLO BLANCO GALIZA, S. L. con domicilio en Rúa Canónigo Cándido Varela 6, baixo dereita, 15142 Arteixo, A Coruña. será responsabel do tratamento dos datos correspondentes os Usuarios da web e suscriptores.

A EMPRESA non vende, alquila nin cede os datos de carácter persoal que podan identificar o usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen o consentimiento previo. Sen embargo, nalgúns casos podense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requerirase consentimento os usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.


REMARKETING


A función de remarketing permitenos chegar as persoas que visitasen centroodontoloxicodrpaio.com   anteriormente e asociar unha audiencia determinada a unha mensaxe concreta. O remarketing é un método para conseguir que os usuarios que visitasen o noso sitio volten faccelo. Como usuario informamosche que estamos recopilando información para esta función de remarketing en centroodontoloxicodrpaio.com

A información que recopilamos grazas a esta función é recollida polas cookies de Facebook. Podes coñocer os datos que recopilan estas cookies nas seguintes políticas de privacidade de cada servizo:

 • Facebook

Se non queres que a túa información sexa recopilada por estas cookies, podes inhabilitar o uso de cookies de Google a través da Configuración de anuncios de Google. Tamén podes inhabilitar o uso de cookies dun proveedor terceiro a través da páxina de inhabilitación de Network Advertising Initiative.

Este tipo de servizos permite interactuar con redes sociais ou outras plataformas externas directamente desde as páxinas desta web. As interaccións e a información obtida por esta web sempre estarán sometidas a configuración de privacidade do usuario en cada rede social. En caso de que se instale un servizo que permita interactuar con redes sociais, é posibel que, aínda que os usuarios non utilicen o servizo, éste recolla datos de tráfico web relativos as páxinas nas que estén instalados.


FACEBOOK ADS


En centroodontoloxicodrpaio.com   utilizamos Facebook ads, a plataforma de publicidade de Facebook, que nos permite xerar campañas e anuncios. O xerar un anuncio, podese segmentar o público por:

 • Lugar

 • Datos demográficos (idade, sexo, etc.)

 • Intereses (actividades, aficións, etc.)

 • O que mercan en internet e por outros canais

 • Etc.

Os datos obtidos a través de Facebook ads están suxeitos a esta política de privacidade desde o momento no que o usuario deixa os seus datos no formulario desta web para unirse o boletín de suscripcións. En ningún caso se utilizará a información procedente de Facebook cunha finalidade diferente.


LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS TEUS DATOS


O tratamento dos teus datos realizase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos da EMPRESA, cuxos térmos e condicións poñeranse a túa disposición en todo caso, de forma previa a unha eventual contratación.

2. O consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poñendo a túa disposición a presente política de privacidade, que trala lectura da mesma, no caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha casilla disposta o efecto.


No caso de que non nos facilites os teus datos ou fagalo de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a túa solicitude, resultando imposibel proporcionarte a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está basada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de suscripción.


Categoría de datos

As categorías de datos que se tratan son:

-Datos de identificación

-Códigos ou claves de identificación

-Direccións postais ou electrónicas

-Información comercial

-Datos económicos

- Non se tratan datos especialmente protexidos.


POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS TEUS DATOS?


Os datos proporcionados conservaránse mentres manteña la relación comercial ou durante o tempo necesario para cumplir coas obligacións legais e atender as posibeis responsabilidades que poideran derivar do cumplimiento da finalidade para a que os datos foron recabados.


A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS TEUS DATOS?


Os datos recollidos non serán cedidos ou tratados por terceiras persoas, sen o previo consentimento do paciente, salvo naqueles casos nos que fose imprescindibel para a correcta prestación do servizo ou exista unha obligación legal.

Non obstante, moitas ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratados por terceiros. Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenrolo da actividade, centroodontoloxicodrpaio.com  comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condiciones de privacidade:

Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto ubicados na túa computadora, para axudar a centroodontoloxicodrpaio.com  a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso (incluindo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Hosting

Asesoría/Xestoría

Plataforma web

Email marketing


NAVEGACIÓN


O navegar por centroodontoloxicodrpaio.com podense recoller datos non identificabeis, que poden incluir, direcciones IP, ubicación xeográfica (aproximadamente), un rexistro de cómo se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados os teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análisis de terceiros:

 • Google analytics

 • Facebook inside

Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios o redor do sitio e para recopilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.


SECRETO E SEGURIDADE DOS DATOS


centroodontoloxicodrpaio.com  comprometese no uso e tratamento dos datos incluidos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a dar cumprimiento a súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

Esta web inclue un certificado SSL. Tratase dun protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxen de forma íntegra e segura, quer decir, a transmisión dos datos entre un servidor e usuario web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada.

centroodontoloxicodrpaio.com  non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede Internet e polo tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros. Con respecto a confidencialidade do procesamento A EMPRESA asegurarase de que calqueira persoa que esté autorizada para procesar os datos do paciente (incluido o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obriga apropiada de confidencialidad (xa sexa un deber contractual ou legal).

Cando se presente algún incidente de seguridade, o decatarse A EMPRESA deberá notificar o Paciente sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co Incidente de Seguridade tal como se coñeza ou cuando o Paciente o solicite razonabelmente.


EXACTITUD E VERACIDADE DOS DATOS


Como usuario, es o único responsabel da veracidade e corrección dos datos que remitas a centroodontoloxicodrpaio.com  exonerando A EMPRESA de calqueira responsabilidade o respecto.

Os usuarios garanten e responden, en calqueira caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprometense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou suscripción.


ACEPTACIÓN E CONSENTIMIENTO


O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mismos por parte da EMPRESA na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.


REVOCABILIDADE


O consentimiento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revocabel en calqueira momento comunicándolo A EMPRESA nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revocación en ningún caso terá carácter retroactivo.


CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE


A EMPRESA reservase o dereito a modificar a presente política para adaptarla a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. En ditos supostos, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoabel antelación a sua posta en práctica.


CORREOS COMERCIAIS


De acordo coa LSSICE, centroodontoloxicodrpaio.com  non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios habidos na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.

Conforme o disposto na Ley 34/2002 de Servicios da Sociedade da Información e de comercio electrónico, centroodontoloxicodrpaio.com  comprometese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente.

De parte do equipo que formamos A EMPRESA agradecemosche o tempo dedicado en ler esta política de privacidade.